ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างโยธา 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างโยธา 3

02 กรกฎาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างโยธา 3

             ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่ง ตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งช่างโยธา 3 สังกัด ฝคส. นั้น 

             บัดนี้การดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมรอบสุดท้ายสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดพร้อมเอกสารตามรายการแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน