ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4

26 มิถุนายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4

             ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 และประกาศ กปภ. ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(รอบการสัมภาษณ์)เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 นั้น 

             บัดนี้การดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมรอบสุดท้ายสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดพร้อมเอกสารตามรายการแนบท้ายประกาศนี้

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน