แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเเละรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเเละรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

16 ธันวาคม 2557


แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเเละรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ( http://www.pwa.co.th/news/view/35908 ) นั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในประกาศฯ หน้าที่ 5 ข้อที่ 10 อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับบรรจุเป็นพนักงาน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องโดยมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน