รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

10 กรกฎาคม 2557


รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

    ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2557 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) นั้น
    บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้วเสร็จจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และบัญชีรายชื่อสำรองในตำแหน่งต่างๆ วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ถือปฏิบัติ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน