รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง พยาบาล ๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง พยาบาล ๔

14 เมษายน 2556


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง พยาบาล ๔

        ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง พยาบาล ๔ นั้น

        บัดนี้ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน