กปภ. ขยายโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำสู่ภาคใต้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ขยายโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำสู่ภาคใต้


กปภ. ขยายโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำสู่ภาคใต้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขยายผลโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำในพื้นที่ภาคใต้ 2 โรงเรียนใน 2 พื้นที่ เผยตั้งเป้าหมายว่าพื้นที่ใดมีสำนักงานประปาของ กปภ. จะต้องมีโรงเรียนประหยัดน้ำอย่างน้อย 1 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ได้จัดโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชนไทยให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมถึงรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดย กปภ. มีเป้าหมายว่า ในปี 2558 จะต้องมีโรงเรียนประหยัดน้ำอย่างน้อย 238 โรงเรียนทั่วประเทศ ตามหลักการว่า กปภ. มีสำนักงานประปาตั้งอยู่ที่พื้นที่ใดจะต้องมีโรงเรียนประหยัดน้ำอย่างน้อย 1 แห่ง ล่าสุด กปภ. ได้ขยายผลโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 โรงเรียนใน 2 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรชมสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การประกวดเรียงความและคำขวัญประหยัดน้ำ การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และการสาธิตการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประปา อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องตรวจสอบหาท่อรั่ว การทำจาร์เทสต์ เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำ รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้ กปภ. เชื่อว่าโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำจะช่วยกระตุ้นสังคมให้หันมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยมีเยาวชนเป็นผู้นำในการผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน