สมาคมการประปาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 51 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 51


สมาคมการประปาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 51

    สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านประปาให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป นำไปปรับใช้และพัฒนาอาชีพ

    นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ รองผู้ว่าการ (แผนและวิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค ในฐานะนายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท) เปิดเผยว่า ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2551 สปปท. จะจัดสัมมนาทางวิชาการขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ล 2 โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องกับแวดวงการประปาเข้าร่วมสัมมนา คือ การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ การสัมมนาจะมุ่งเน้นเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ และเทคโนโลยีการประปา โดยมีหัวข้อบรรยาย เช่น  การปรับเปลี่ยนระบบประปาชุมชนด้วยสองมือ  การเสวนาหัวข้อ  น้ำประปาสร้างสุขให้คนไทยได้อย่างไร  การนำเสนอผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาเรื่อง  ระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็กเพื่อชุมชน  เรื่อง  การจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง (DMA) เพื่อลดน้ำสูญเสียพื้นที่สำนักงานประปาระยอง  และเรื่อง  การปรับปรุงระบบประปาเพื่อการลดน้ำสูญเสียโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี กปน.  นอกจากนี้ยังนำผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ District Metering Area (DMA) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย และการติดตั้ง Micro Hydro Turbine Generator ของการประปานครหลวง ที่ฝ่ายเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย สำนักงานประปาแม้นศรี และที่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว ศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis ของบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ณ เกาะล้าน จ.ชลบุรี และศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา

    นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาและการศึกษาดูงานของ สปปท.ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในแวดวงการผลิตน้ำประปา นำความรู้ไปประยุกต์กับการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน