กปภ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2551 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2551


กปภ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2551

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2551 ให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.00 น.

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาคได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2551 กปภ.จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดให้มีพิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 เวลา 18.00 น. และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.00 น. โดยมีพนักงานเดินทางจากสำนักงานประปา 228 สาขาทั่วประเทศมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กปภ.ปฏิบัติสืบทอดเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

เลื่อนขึ้นข้างบน