งานจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


งานจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เงื่อนไขการจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ พ. 10/2551
เรื่อง  งานจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
......................................         การประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กปภ.” มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 ราย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 6 ราย ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน
2.  ปฏิบัติหน้าที่วิศวกร (คอมพิวเตอร์)    จำนวน 1 ราย ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
    3.1  สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์
         - คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมซอฟท์แวร์ / ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ / ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
    3.2  สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่วิศวกร (คอมพิวเตอร์)    
         - คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมสารสนเทศ / วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) / เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.  หลักฐานการเสนอราคา
    4.1  สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    4.2  สำเนาใบรับรองรายการคะแนน (Transcript)  จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีศึกษาต่อเนื่องจากระดับ ปวส. ให้แนบสำเนาใบรับรองรายการคะแนน (Transcript)  ระดับ ปวส. จำนวน 1 ฉบับ)
    4.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
    4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    4.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    4.6  สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 กรณีเพศชาย) หรือหนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะว่า ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
    4.7  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น                        
    4.8  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
    4.9  ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาที่ประทับตรา  กปภ.  ซึ่งได้จัดไว้ในเอกสารเสนอราคานี้  โดย ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  โดยไม่มีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเงื่อนไขการจ้างฯ  ได้ที่ กองจัดหา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง   คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  โดยระบุไว้หน้าซองว่า \"ใบเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ\"   ยื่น  ณ  กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค  ระหว่างวันที่  20 – 28  ตุลาคม 2551   ระหว่างเวลา  9.00 -  15.00 น.  โทร.ศัพท์  0-2551-8121-4
         
5.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
         กปภ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจากประวัติส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ/หรือ ผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  โดย กปภ. จะเชิญผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์  ทั้งนี้  กปภ. สงวนสิทธิที่จะไม่เรียกผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเข้ารับการทดสอบหรือสัมภาษณ์  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบและผู้เสนอราคาจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้
         
6.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
         กปภ.  จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 9,670.- บาท ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในแต่ละเดือน และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
         การจ้างและรับจ้างตามสัญญานี้ เป็นการจ้างเหมาบริการ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ต่างๆ ตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

7.  อัตราค่าปรับ
         กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ในวันทำการตามปกติ ผู้รับจ้างยอมให้ปรับวันละ 200.- บาท

8.  ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินงาน  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด


การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 17 ตุลาคม   พ.ศ.   2551

เลื่อนขึ้นข้างบน