กปภ.คว้ารางวัล  พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.คว้ารางวัล  พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้


กปภ.คว้ารางวัล  พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คว้ารางวัลหน่วยงานที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างในการจัดทำเว็บไซต์ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (The Best Citation of Web Accessibility Award) จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.เป็นรัฐวิสาหกิจเชิงสังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข่าวสารและสาระประโยชน์ให้กับประชาชนผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ โดยในส่วนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กปภ.เริ่มจัดทำเว็บไซต์ www.pwa.co.th ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กปภ.ได้พัฒนารูปแบบและข้อมูลของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักการพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานขององค์กรนานาชาติ เวิลด์ ไวด์ เว็บ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกคนได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกันมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ กปภ.เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อยกย่องเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ในการจัดทำเว็บไซต์ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (The Best Citation of Web Accessibility Award) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบ

เลื่อนขึ้นข้างบน