กปภ.สานต่อนโยบาย มท. ร่วมเปิดคลินิกมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สานต่อนโยบาย มท. ร่วมเปิดคลินิกมหาดไทย


กปภ.สานต่อนโยบาย มท. ร่วมเปิดคลินิกมหาดไทย

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สานต่อนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่  คลินิกมหาดไทย  เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชน ล่าสุด สำนักงานประปา 4 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมเปิดคลินิกน้ำให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับระบบประปา พร้อมบริการแจกน้ำดื่มฟรีให้กับผู้มาร่วมงาน

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ให้บริการประชาชนโดยวิธีการเชิงรุก เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความต้องการและเสียงสะท้อนของประชาชนมากขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แบบ One Stop Service ใช้ชื่อว่า  คลินิกมหาดไทย  ออกให้บริการประชาชนทุกเรื่องที่เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนั้น กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยให้สำนักงานประปาทั้ง 228 สาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมออกพบปะประชาชนตามโครงการ  เติมใจให้กัน  อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าว ล่าสุด สำนักงานประปาทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย สำนักงานประปาอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สำนักงานประปาแพร่ และสำนักงานประปาร้องกวาง จ.แพร่ ร่วมมือกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ จัดโครงการคลินิกมหาดไทยเคลื่อนที่ โดยสำนักงานประปา ทั้ง 4 แห่งได้จัดตั้งจุดบริการคลินิกน้ำ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับระบบประปา การรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ รับเรื่องราวร้องเรียน และบริการแจกน้ำดื่มฟรีให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย นับเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ กปภ.โดยตรง ทั้งนี้ กปภ.พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนให้นโยบายดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน