รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.


รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

         ตามที่ได้มีประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2551 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. และประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) นั้น
         บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งต่าง ๆ เรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมรอบสุดท้ายสูงสุดลงมาตามลำดับ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน