กปภ. เดินหน้าบูรณาการภารกิจเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เดินหน้าบูรณาการภารกิจเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน


กปภ. เดินหน้าบูรณาการภารกิจเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการภารกิจระหว่าง 4 หน่วยงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พร้อมนำร่องให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอในพื้นที่ อ.เวียงชัย และ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่นายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกันในการบูรณาการภารกิจและกระบวนการทำงานในระดับจังหวัดบนฐานคิดแบบองค์รวม พร้อมทั้งน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่ชุมชนยิ่งขึ้น ล่าสุด สำนักงานประปาเชียงราย ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดเชียงราย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดแผนปฏิบัติการในการบูรณาการภารกิจระหว่าง 4 หน่วยงาน  โดยแบ่งแผนปฏิบัติการออกเป็น 4 ด้าน คือ แผนปฏิบัติงานด้านระบบผลิต ให้ความรู้การผลิตน้ำอย่างถูกวิธี และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำว่าเหมาะสมกับการผลิตหรือไม่ แผนปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ความรู้วิธีการใช้สารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผลิตจ่ายให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค แผนปฏิบัติงานด้านระบบจ่ายน้ำ ให้ความรู้และแนะนำวิธีการซ่อมท่อ ใช้เครื่องมือซ่อมท่อและบำรุงรักษาเส้นท่อ และ แผนปฏิบัติงานด้านระบบจัดการ ให้ความรู้แนะนำวิธีการอ่านมาตร เขียนบิลค่าน้ำ เก็บเงิน

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและสนับสนุนการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึง ทั้งนี้ สำนักงานประปาเชียงราย จะดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำร่อง คือ เทศบาลเวียงชัย (หมู่ 8, 10, 13) อบต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย และเทศบาลป่าก่อดำ (หมู่ 11 บ้านร่องปลายนา) อบต.บัวสลี อ.แม่ลาว นอกจากนี้ สำนักงานประปาเชียงราย ยังมีโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำมายังตำบลเวียงชัย หมู่ 8 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2552

เลื่อนขึ้นข้างบน