กปภ. ย้ำไม่มีการตัดน้ำหน่วยงานราชการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ย้ำไม่มีการตัดน้ำหน่วยงานราชการ


กปภ. ย้ำไม่มีการตัดน้ำหน่วยงานราชการ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันไม่ตัดน้ำหน่วยงานราชการ พร้อมเข้มงวดวางระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่หวังดีแอบเข้ามาปิดมิเตอร์น้ำ รวมทั้งป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นแก่อาคารและทร้พย์สิน

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ใช้ยุทธศาสตร์ดาวกระจายเข้ายึดหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมทั้งประกาศจะตัดน้ำประปาตัดไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐบาลนั้น กปภ. ขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายงดจ่ายน้ำประปาให้กับหน่วยงานรัฐบาลอย่างแน่นอน และเนื่องจาก กปภ. มีอาคารสำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาเขต กองฝึกอบรมภูมิภาค และสำนักงานประปาต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่อาคารและทรัพย์สินของ กปภ. อันจะสร้างความเดือดร้อนแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ กปภ.จึงให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการวางระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการเข้าและออกจากอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณสำนักงานประปา ซึ่งมีทั้งแหล่งน้ำ โรงกรองน้ำ เครื่องสูบจ่ายน้ำ และถังเก็บน้ำใส ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาน้ำสะอาดก่อนจะส่งไปให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำสบายใจว่าจะมีน้ำประปาใช้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างแน่นอน

เลื่อนขึ้นข้างบน