กปภ. เดินหน้าโรงเรียนประหยัดน้ำ พร้อมน้อมนำพระราชเสาวนีย์มาใช้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เดินหน้าโรงเรียนประหยัดน้ำ พร้อมน้อมนำพระราชเสาวนีย์มาใช้


กปภ. เดินหน้าโรงเรียนประหยัดน้ำ พร้อมน้อมนำพระราชเสาวนีย์มาใช้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เผยพร้อมน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาใช้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชเสาวนีย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ความตอนหนึ่งว่า ในอีก 15 ปีข้างหน้า จะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำจืดทั่วโลก .ต่อไปอาจเกิดสงครามโลกเรื่องแย่งแหล่งน้ำจืดขึ้นได้ จึงขอให้รัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศ รู้คุณค่าของน้ำ ช่วยกันถนอมรักษาน้ำสะอาด ปลูกฝังให้ลูกหลานไทยใช้น้ำอย่างมีวินัย เผื่อว่าวันที่น้ำไม่พอใช้จะมาถึงเร็วเกินไป   กปภ. ในฐานะหน่วยงานให้บริการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค ขอน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่านมาส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชนไทยให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมถึงรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ อันเป็นการช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้มีเป้าหมายว่า ให้พื้นที่บริการของ กปภ. ทั้ง 228 สาขา จะต้องมีโรงเรียนประหยัดน้ำอย่างน้อย 1 โรงเรียนต่อ 1 สาขา สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนนั้น กปภ. มีนโยบายให้สำนักงานประปาทั้ง 228 สาขา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกปีเพื่อคืนป่าและต้นไม้ให้กับธรรมชาติ

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. คาดหวังว่าทั้ง 2 โครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยลดผลกระทบอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รู้คุณค่า และช่วยกระตุ้นสังคมให้หันมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยมีเยาวชนเป็นผู้นำในการผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน