กปภ. มุ่งบริการแบบเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. มุ่งบริการแบบเติมใจให้กัน


กปภ. มุ่งบริการแบบเติมใจให้กัน

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยังคงเดินหน้าให้บริการเสริมแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำแบบเติมใจให้กัน หวังช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านให้ถูกสุขอนามัย พร้อมสำรวจความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.กับลูกค้าในพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่ง กปภ.มีนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้ CSR หรือ Corporate Social Responsibility เป็นหนึ่งในแผนงานประจำปีเพื่อปลูกจิตสำนึกพนักงาน กปภ. ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กปภ.จึงบูรณาการความต้องการของประชาชนกับความต้องการของ กปภ. ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีจากการใช้น้ำประปา โดยจัดทำ  โครงการเติมใจให้กัน  ซึ่งมุ่งเน้นด้านการพัฒนาการบริการให้ถูกใจลูกค้า ตามแนวคิด  เติมน้ำใจใส่น้ำประปา  โดยสำนักงานประปาทั่วประเทศ 228 สาขา จัดทีมบริการ ทีมค้นหาน้ำสูญเสีย ทีมซ่อมบำรุง และทีมประชาสัมพันธ์ เจียดเวลาส่วนหนึ่งออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ด้วยการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าให้ถูกสุขอนามัยโดยไม่คิคค่าแรง หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายลูกค้าจะจ่ายเพียงค่าอุปกรณ์เท่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ กปภ. จะได้สำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำกลับไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ถูกใจลูกค้ายิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสที่ กปภ. จะได้ให้คำแนะนำในเรื่องการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปาให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วย

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2551 สำนักงานประปา 134 สาขาได้ออกไปให้บริการเสริมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าตามโครงการเติมใจให้กันแล้วรวม 67,799 ครัวเรือน และจะดำเนินโครงการเติมใจให้กันในทุกพื้นที่บริการของสำนักงานประปาในสังกัดทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับลูกค้า ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรที่สังคมไทยพึงมีให้แก่กันอย่างต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน