กปภ. งดเก็บค่าน้ำลูกค้าประเภทอาคารชุดหรือห้องเช่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. งดเก็บค่าน้ำลูกค้าประเภทอาคารชุดหรือห้องเช่า


กปภ. งดเก็บค่าน้ำลูกค้าประเภทอาคารชุดหรือห้องเช่า

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) งดเก็บเงินค่าน้ำประปาจากลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัย อาคารชุดหรือห้องเช่า ซึ่งมีอัตราการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/เดือน ตามนโยบายรัฐบาล 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้ กปภ. งดเก็บเงินค่าน้ำประปาในลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จค่าน้ำประปาในรอบการจัดเก็บเดือน ส.ค.51 และสิ้นสุดในเดือน  ม.ค.52 นั้น เนื่องจากยังมีประชาชนส่วนหนึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารชุดหรือห้องเช่า และต้องจ่ายเงินค่าน้ำประปาให้แก่เจ้าของอาคารชุดหรือห้องเช่าซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการ จึงไม่เข้าข่ายได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ ต่อมารัฐบาลได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 ก.ค.51 ให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชุดหรือห้องเช่าได้รับประโยชน์ตามมาตรการนี้ด้วย โดยให้นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการซึ่งให้เช่าอาคารชุดหรือห้องเช่าที่มีระดับราคาค่าเช่าไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/เดือน และมีการใช้น้ำเฉลี่ยต่อห้องไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือ 50,000 ลิตร/ห้อง/เดือน นำหลักฐาน ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่พักอาศัยให้เช่า/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของมาตรหรือผู้แทนมอบอำนาจ สำเนาสัญญาเช่าห้อง/สัญญาซื้อขาย และสำเนาใบเสร็จล่าสุดของผู้ประกอบการ/เจ้าของ ไปลงทะเบียนที่สำนักงานประปาทั้ง 228 สาขา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เพื่อตรวจสอบหลักฐานและจำนวนผู้อยู่อาศัยจริง หากอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชุดหรือห้องเช่าก็จะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลตามมาตรการนี้  โดยมีผลในรอบจัดเก็บค่าน้ำประปาเดือน ก.ย.51 และสิ้นสุดในเดือน ก.พ.52

เลื่อนขึ้นข้างบน