กปภ. งดเก็บค่าน้ำตั้งแต่ ส.ค.51 ถึง ม.ค.52 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. งดเก็บค่าน้ำตั้งแต่ ส.ค.51 ถึง ม.ค.52


กปภ. งดเก็บค่าน้ำตั้งแต่ ส.ค.51 ถึง ม.ค.52

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) งดเก็บเงินค่าน้ำประปาจากลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งมีอัตราการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/เดือน ตั้งแต่รอบการจัดเก็บเดือน ส.ค.51 และสิ้นสุดในเดือน ม.ค.52 ตามนโยบายรัฐบาล 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ก.ค.51 ให้จัดทำ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน เพื่อลดผลกระทบต่อรายได้ในกลุ่มภาคประชาชนที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ 1 ใน 6 มาตรการ คือ ให้งดเก็บเงินค่าน้ำประปาภาคครัวเรือนประเภทที่อยู่อาศัยในรายที่ใช้น้ำไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/เดือน โดยรัฐบาลจะรับภาระแทนนั้น กปภ. ซึ่งมีสำนักงานประปา 228 สาขา รับผิดชอบการให้บริการน้ำประปาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ และบางพื้นที่ที่เทศบาลและ อบต. ดำเนินการเอง) พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลแล้ว โดยจะงดเก็บเงินค่าน้ำประปาในลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จค่าน้ำประปาในรอบการจัดเก็บเดือน ส.ค.51 และสิ้นสุดในเดือน  ม.ค.52 ทั้งนี้ จะยังคงมีเจ้าหน้าที่ไปอ่านมาตรที่บ้านและได้รับใบแจ้งหนี้ตามปกติ โดยในใบแจ้งหนี้จะพิมพ์ข้อความว่า รัฐบาลรับภาระ   เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำที่ใช้อย่างต่อเนื่อง

    อนึ่ง สำหรับนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการให้เช่าอาคารชุดหรือห้องเช่าที่มีระดับราคาค่าเช่าไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/เดือน และมีการใช้น้ำเฉลี่ยต่อห้องไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือ 50,000 ลิตร/ห้อง/เดือนนั้น ขอให้นำหลักฐาน ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่พักอาศัยให้เช่า/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของมาตรหรือผู้แทนมอบอำนาจ สำเนาสัญญาเช่าห้อง/สัญญาซื้อขาย และสำเนาใบเสร็จล่าสุดของผู้ประกอบการ/เจ้าของ ไปลงทะเบียนที่สำนักงานประปาทั้ง 228 สาขา เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้อยู่อาศัยจริงภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งใช้น้ำเกิน 50 ลบ.ม.หรือเกิน 50,000 ลิตร/เดือน และลูกค้าประเภทอื่นๆ สำนักงานประปาทุกสาขาจะยังคงดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำประปาตามปกติทุกประการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยากรน้ำมีจำกัด และ กปภ. ยังมีความจำเป็นต้องช่วยชาติลดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาภัยแล้ง น้ำดิบมีจำกัด กำลังผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน รวมถึงในพื้นที่ที่ กปภ. จำเป็นต้องซื้อน้ำจากภาคเอกชนในราคาสูงมากเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีน้ำส่งจ่ายไปถึงประชาชนที่อยู่ปลายท่อหรือในพื้นที่สูงด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน