กปภ. ตรวจคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนหินกอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ตรวจคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนหินกอง


กปภ. ตรวจคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียนหินกอง

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มภายในโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ตามโครงการนำร่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการทั่วประเทศ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม พบมีสารตะกั่วปนเปื้อนในตู้น้ำดื่มเกินมาตรฐานกำหนด

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้จัดทำโครงการนำร่องตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาของ กปภ. ในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาเขต 1-10 อย่างน้อยเขตละ 1 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่บริการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำดื่ม โดย กปภ. จะเก็บตัวอย่างน้ำดื่มที่ผ่านออกมาจากตู้น้ำดื่ม ตู้แช่น้ำเย็น รวมทั้งจากเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียน มาตรวจสอบวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ทั้งคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี โลหะหนัก และแบคทีเรีย หากพบความผิดปกติ กปภ. จะเข้าไปดำเนินการแก้ไข  ล่าสุด กปภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มภายในโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี พบว่า ตัวอย่างน้ำประปาทั้งก่อนและหลังผ่านเครื่องกรองน้ำของโรงเรียนมีคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี แบคทีเรีย โลหะหนัก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของ กปภ. แต่ตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มตรวจสอบพบว่า มีสารตะกั่วเจือปนอยู่เกินมาตรฐานที่กำหนด กปภ. จึงได้เสนอแนะให้โรงเรียนงดใช้ตู้น้ำดื่มดังกล่าว และตรวจสอบว่าใช้ตะกั่วในการบัดกรีหรือไม่ ถ้าใช้ให้เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการบัดกรีหรือเปลี่ยนตู้น้ำดื่มใหม่

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ตระหนักถึงคุณค่าของเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศว่า จะเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนภายในพื้นที่บริการทั่วประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของ กปภ. ที่มีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง กปภ.จะขยายผลไปดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน