แจ้งกำหนดวัน เวลา การประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศ ด้านผู้ใช้น้ำ �ระยะที่ 1 (Customer Information System: Cis การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งกำหนดวัน เวลา การประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศ ด้านผู้ใช้น้ำ �ระยะที่ 1 (Customer Information System: Cis การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)


แจ้งกำหนดวัน เวลา การประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศ ด้านผู้ใช้น้ำ �ระยะที่ 1 (Customer Information System: Cis การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

             ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค  เลขที่ กจห.18/2551   ลงวันที่  4 มีนาคม 2551  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ ระยะที่ 1 (Customer Information System: Cis) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)  และประกาศเลขที่ กจห.18-1/2551 ลงวันที่  14  มีนาคม  2551  เรื่อง ขยายกำหนดวัน เวลา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ  ระยะที่ 1 (Customer Information System: Cis)  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)   นั้น
            บัดนี้  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จึงขอกำหนดวัน เวลาการยื่นซองเอกสารประกวดราคา
ในวันที่  15  กรกฎาคม  2551  เวลา  9.00 - 12.00 น. และกำหนดวันเสนอราคาในวันที่  31  กรกฎาคม  2551  เวลา  11.00 - 11.30  น.
                                                   
                                                                                                                        ประกาศ  ณ  วันที่     2     กรกฎาคม  พ.ศ.2551                                                                                                                                         (นางพรรณพิลาส  ไม้งาม)
                                                                                                                                     ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน 1)
                                                                                                                             ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน