กปภ.ประชุมบอร์ดสัญจรแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอที่ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ประชุมบอร์ดสัญจรแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอที่ชลบุรี


กปภ.ประชุมบอร์ดสัญจรแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอที่ชลบุรี

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการ กปภ. สัญจร ไปยัง จ.ชลบุรี เพื่อตรวจงานระบบประปา และลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าและประชาชนใน จ.ชลบุรี กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างหนัก เพราะอัตราความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมา กปภ. ได้เร่งรัดในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนทุกวิถีทาง รวมถึง การร่วมมือกับเทศบาลตำบลต่างๆ อย่างสุดความสามารถ แต่เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน กปภ. จึงได้เตรียมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.ชลบุรี ด้วยการกู้เงินพันธบัตรจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อทำการก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปาชลบุรี ให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีกวันละ 48,000 ลบ.ม. สำนักงานประปาแหลมฉบัง ให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีกวันละ 60,000 ลบ.ม. และสำนักงานประปาพัทยา ให้มีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีกวันละ 84,000 ลบ.ม โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้ กปภ. มีกำลังผลิตมากเพียงพอสำหรับส่งจ่ายให้บริการแก่ลูกค้าประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงไปจนถึงปี 2560 ในการนี้ กปภ. จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กปภ. สัญจร เพื่อตรวจงานระบบประปาใน จ.ชลบุรี พร้อมทั้งรับทราบสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

เลื่อนขึ้นข้างบน