กำหนดวันส่งมอบพัสดุ �ยื่นซองและเปิดซองงานสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ �และโคมไฟฟ้า �จำนวน 2 รายการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กำหนดวันส่งมอบพัสดุ �ยื่นซองและเปิดซองงานสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ �และโคมไฟฟ้า �จำนวน 2 รายการ


กำหนดวันส่งมอบพัสดุ �ยื่นซองและเปิดซองงานสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ �และโคมไฟฟ้า �จำนวน 2 รายการ

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.  035-2/2551
เรื่อง  กำหนดวันส่งมอบพัสดุ  ยื่นซองและเปิดซองงานสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ  และโคมไฟฟ้า  จำนวน 2 รายการ
-----------------------------         ตามประกาศงานสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและโคมไฟฟ้า  จำนวน 2 รายการ
ประกาศเลขที่  กจห. 035/2551   ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2551   และประกาศเพิ่มเติมตามประกาศเลขที่  กจห.  035-1/2551  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2551  นั้น    
บัดนี้  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกาศสอบราคาใหม่เป็นดังนี้
1. ตามประกาศ ข้อ 4.7  เดิมกำหนดยื่นซองสอบราคา  วันที่  26  พฤษภาคม 2551   ถึงวันที่  5  มิถุนายน   2551 เวลา  8.30- 15.30 น.  เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  18  มิถุนายน 2551   เวลา  8.30- 15.30 น. แทน
2. ตามประกาศข้อ 4.7  เดิมกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่   10  มิถุนายน   2551 เวลา 10.00 น.
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น เปิดซองสอบราคา  วันที่  23   มิถุนายน 2551   เวลา  10.00 น. แทน
3. ตามประกาศข้อ 4.3 เดิมกำหนดส่งมอบพัสดุภายใน  15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นกำหนดวันส่งมอบพัสดุภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา


ประกาศ  ณ  วันที่     13     มิถุนายน  พ.ศ.2551

(นางสาวธนิตา  ทองธวัช)
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและพัสดุ
ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ  การประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน