กปภ.ร่วมประชุมมอบนโยบายภายใต้บันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ รุ่นที่ 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ร่วมประชุมมอบนโยบายภายใต้บันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ รุ่นที่ 4


กปภ.ร่วมประชุมมอบนโยบายภายใต้บันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ รุ่นที่ 4

    วันนี้ (13 มิถุนายน 2551) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงการบูรณาการภารกิจของ 4 หน่วยงาน รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 20,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กีสในประเทศพม่า โดยมีนายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 การประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการภารกิจ ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม) ซึ่งกำหนดให้ 4 หน่วยงานร่วมกันบูรณาการภารกิจและกระบวนการทำงานในระดับจังหวัดบนฐานคิดแบบองค์รวม พร้อมทั้งน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน       "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    " เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ กปภ.จึงได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากทั้ง 4 หน่วยงาน ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นรวม 5 รุ่น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนองตอบความต้องการของประชาชน และสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 กปภ.ได้จัดส่งผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 9 และ 10 ตลอดจนผู้จัดการประปาระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 19 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและเป็นประธานพิธีมอบน้ำดื่มบรรจุขวดของ กปภ.จำนวน 20,000 ขวด ให้กับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กีสในประเทศพม่า

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและสนับสนุนการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กปภ.ในการให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

เลื่อนขึ้นข้างบน