กปภ.ร่วมกับ 3 หน่วยงานประชุมมอบนโยบายตามบันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ร่วมกับ 3 หน่วยงานประชุมมอบนโยบายตามบันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ


กปภ.ร่วมกับ 3 หน่วยงานประชุมมอบนโยบายตามบันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงการบูรณาการภารกิจของ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กปภ. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อผนึกกำลังและพัฒนา การบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 เมษายน 2551 การประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกัน   ลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการภารกิจ ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม) ซึ่งกำหนดให้ 4 หน่วยงานร่วมกันบูรณาการภารกิจและกระบวนการทำงานในระดับจังหวัดบนฐานคิดแบบองค์รวม พร้อมทั้งน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ล่าสุด เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สนองตอบความต้องการของประชาชน และสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ กปภ.จึงได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากทั้ง 4 หน่วยงาน ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้นรวม 5 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รุ่นที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อ.เมือง จ.อุดรธานี รุ่นที่ 4 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ รุ่นที่ 5 วันที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ กปภ.ได้จัดส่งผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต และผู้จัดการประปาระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 82 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กปภ.ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในส่วนภูมิภาค

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงการบูรณาการภารกิจดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ กปภ.ในการให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

เลื่อนขึ้นข้างบน