กปภ.ทุ่มงบ 80 ล้าน ปรับปรุงระบบประปาแพร่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ทุ่มงบ 80 ล้าน ปรับปรุงระบบประปาแพร่


กปภ.ทุ่มงบ 80 ล้าน ปรับปรุงระบบประปาแพร่

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดสรรงบประมาณปี 2551 จำนวน 80 ล้านบาท ปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำของสำนักงานประปาแพร่ เพื่อปรับเปลี่ยนแหล่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลมาเป็นแหล่งน้ำผิวดิน หลังพบน้ำบาดาลมีปริมาณและคุณภาพลดลงอย่างมาก

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ปัจจุบัน บ่อน้ำบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักที่สำนักงานประปาแพร่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีคุณภาพและปริมาณลดลงอย่างมาก ประกอบกับชุมชนและธุรกิจท่องเที่ยว ในพื้นที่ จ.แพร่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง กปภ.จึงจำเป็นต้องเตรียมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประชาชน นักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2551 กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณ 80 ล้านบาท ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ำของสำนักงานประปาแพร่เพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำยม โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบบริเวณริมแม่น้ำยม และวางท่อส่งน้ำขนาด  500 มม.ความยาว 2.8 กม.มายังสถานีผลิตน้ำของสำนักงานประปาแพร่ นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม.และถังตกตะกอนขนาด 400 ลบ.ม. รวมถึงปรับปรุงถังตกตะกอนเดิม จากกำลังผลิตวันละ 3,840 ลบ.ม.เป็นวันละ 4,800 ลบ.ม. และปรับปรุงโรงกรองน้ำ จากกำลังผลิตเดิมวันละ 3,840 ลบ.ม.เป็นวันละ 7,200 ลบ.ม. รวมทั้งปรับเปลี่ยนเส้นท่อประปาเพื่อทดแทนเส้นท่อเดิมที่เก่าและชำรุดในบริเวณ ถ.ยันตรกิจโกศล ถ.ช่อแฮ บ้านทุ่งโฮ้ง และหมู่บ้านโกศัยนิเวศน์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการลูกค้าและประชาชนประมาณเดือนมกราคม 2552

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบแล้วเสร็จ สำนักงานประปาแพร่จะปรับเปลี่ยนมาใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำยมทั้งหมด โดยเก็บรักษาบ่อบาดาลไว้เป็นแหล่งน้ำสำรองต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางช่วงเวลา   ซึ่งสำนักงานประปาแพร่จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าสำรองน้ำประปาไว้ใช้ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-511-185

เลื่อนขึ้นข้างบน