กปภ. รุกแผนพัฒนาระบบประปาให้จุฬาฯ สระบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. รุกแผนพัฒนาระบบประปาให้จุฬาฯ สระบุรี


กปภ. รุกแผนพัฒนาระบบประปาให้จุฬาฯ สระบุรี

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมแผนพัฒนาระบบประปาและวางท่อส่งจ่ายน้ำให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี และชุมชนใกล้เคียง พร้อมให้บริการน้ำประปาที่สะอาดอย่างเพียงพอและทั่วถึง

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาที่ดินในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อก่อสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี นั้น กปภ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยได้วางแผนพัฒนาระบบประปาและวางท่อส่งจ่ายน้ำให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการบริการน้ำประปารองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว แผนงานเบื้องต้น แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ แผนงานระยะสั้น (5 ปี) ใช้งบประมาณ 31 ล้านบาท วางท่อส่งจ่ายน้ำขนาด 300 มม. จากระบบผลิตน้ำมวกเหล็ก บริเวณสำนักงานประปาเขต 2 ไปยังสถานที่ก่อสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ระยะทางรวมประมาณ 10.50 กิโลเมตร สามารถจ่ายน้ำวันละ 2,400 ลบ.ม. ให้บริการผู้ใช้น้ำได้ประมาณ 9,000 คน ขณะนี้ ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2552 สำหรับแผนงานระยะยาว นั้น หากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี มีความต้องการใช้น้ำมากกว่าวันละ 2,400 ลบ.ม. สำนักงานประปาเขต 2 มีแนวทางดำเนินการ 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ก่อสร้างระบบผลิตน้ำแห่งใหม่ขนาดวันละ 4,800 ลบ.ม. บริเวณใกล้ๆ กับแม่น้ำป่าสักแล้วส่งน้ำไปลงถังน้ำใสของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ใช้งบประมาณ 107 ล้านบาท ทางเลือกที่ 2 ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำริมแม่น้ำป่าสักและวางท่อน้ำดิบไปที่ระบบผลิตน้ำแห่งใหม่ขนาดกำลังผลิตวันละ 4,800 ลบ.ม. ก่อสร้างในบริเวณที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ใช้งบประมาณ 89 ล้านบาท สามารถให้บริการผู้ใช้น้ำได้ประมาณ 18,000 คน

    การพัฒนาระบบประปาเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ดังกล่าว สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี และชุมชนใกล้เคียง จ.สระบุรี ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดย กปภ.มีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการให้บริการน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภคเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน