5 พื้นที่น้ำดิบแห้ง กปภ. ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

5 พื้นที่น้ำดิบแห้ง กปภ. ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา


5 พื้นที่น้ำดิบแห้ง กปภ. ต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศจ่ายน้ำเป็นเวลาในพื้นที่หน่วยบริการ 5 แห่ง ภายหลังจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปามีปริมาณลดลง ทั้งนี้ เพื่อยืดระยะเวลาให้ลูกค้าได้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูแล้ง

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น ขณะนี้มีหน่วยบริการของสำนักงานประปา 5 แห่ง ประสบปัญหาปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้รับความเดือดร้อน กปภ. จึงมีความจำเป็นต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เพื่อยืดระยะเวลาให้ลูกค้ามีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูแล้ง โดยพื้นที่ที่ประสบปัญหาประกอบด้วย หน่วยบริการหนองบัวโคก สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จะจ่ายน้ำเฉพาะในช่วงเวลา 15.00 - 20.00 น. หน่วยบริการบึงสามพัน สำนักงานประปาหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ จะจ่ายน้ำเฉพาะในช่วงเวลา 15.00 -21.00 น. หน่วยบริการไพศาลี สำนักงานประปาท่าตะโก จ.นครสวรรค์ จะจ่ายน้ำเฉพาะในช่วงเวลา 05.00 - 09.00 น. และเวลา 16.00 - 20.00 น. หน่วยบริการศรีเทพ สำนักงานประปาวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จะจ่ายน้ำเฉพาะในช่วงเวลา 05.00 - 11.00 น. และเวลา 16.00 - 22.00 น. และหน่วยบริการทับคล้อ สำนักงานประปาตะพานหิน จ.พิจิตร จะจ่ายน้ำเฉพาะในช่วงเวลา 04.00 - 22.00 น. ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงขอให้ลูกค้าจัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีการจ่ายน้ำ

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง 5 แห่ง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี กปภ. จึงได้ลงทุนแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้ว คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่บริการทั้ง 5 แห่งมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง กปภ. ขอความร่วมมือให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

เลื่อนขึ้นข้างบน