กปภ. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ

30 เมษายน 2551


กปภ. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการภารกิจ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน ลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการภารกิจและชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เพื่อผนึกกำลังและพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม) ได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกันบูรณาการภารกิจของ 4 หน่วยงาน ภายใต้ โครงการ  พลังชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  เพื่อบูรณาการภารกิจ เป้าหมาย พื้นที่ เวลา และกระบวนการทำงานในระดับจังหวัดบนฐานคิดแบบองค์รวม พร้อมทั้งน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานด้านการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นในพื้นที่ชุมชนมากยิ่งขึ้นนั้น กปภ.ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน ได้กำหนดภารกิจที่จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานอย่างพอเพียงและทั่วถึง ซึ่งล่าสุด กปภ.ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการภารกิจและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยนายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการภารกิจของทั้ง 4 หน่วยงานในครั้งนี้  แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ กปภ.ในการมุ่งเน้นให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน เพื่อหล่อเลี้ยงชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล

 
เลื่อนขึ้นข้างบน