รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

         ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีรายละเอียดตาม File แนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน