กปภ. จับมือกรมชลฯ ประสานข้อมูลน้ำภาคตะวันออก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จับมือกรมชลฯ ประสานข้อมูลน้ำภาคตะวันออก


กปภ. จับมือกรมชลฯ ประสานข้อมูลน้ำภาคตะวันออก

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมชลประทาน ประสานความร่วมมือเชิงรุกด้านข้อมูลแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต และเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากการศึกษาความต้องการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากรทั่วประเทศ พบว่าปัจจุบันยังมีประชากรประมาณ 15 - 20 % ยังไม่มีโอกาสใช้น้ำประปา โดยยังคงใช้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่ปัจจุบันมีคุณภาพและปริมาณลดลง กปภ.จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานเพื่อร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำดิบ รองรับอนาคตที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน โดยเริ่มต้นที่ภาคตะวันออกเป็นลำดับแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ หากมีปัญหาเรื่องน้ำดิบและน้ำประปา จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมาก  ล่าสุด กปภ. และกรมชลประทาน ได้ประชุมประสานข้อมูลแหล่งน้ำในภาคตะวันออก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งน้ำดิบ แหล่งกักเก็บน้ำดิบ และแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำดิบร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การวางแผนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของทั้งสองหน่วยงานมีความเป็นเอกภาพ โดยประชาชนและสังคมจะเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุด

    การประสานความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานมีความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งน้ำและการวางแผนกักเก็บน้ำดิบ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดย กปภ.จะได้วางแผนปรับปรุงขยายกิจการประปาในอนาคตอันใกล้ให้สอดคล้องกับแผนงานของกรมชลประทานและความต้องการของประชาชน รวมทั้งจะจัดให้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อรองรับความต้องการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน