กปภ. จับมือกรมทางหลวง ต้านภัยแล้ง ปี 51 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จับมือกรมทางหลวง ต้านภัยแล้ง ปี 51


กปภ. จับมือกรมทางหลวง ต้านภัยแล้ง ปี 51

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมทางหลวง ดำเนินโครงการ  กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง  ประจำปี 2551 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ที่คาดว่าจะมีความรุนแรงและยาวนานนั้น กปภ.ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ได้ตระหนักถึงความต่อเนื่องเพียงพอของน้ำสะอาดที่ประชาชนจะต้องได้รับตลอดหน้าแล้ง จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ การขุดลอกแหล่งน้ำดิบ สำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ตรวจสอบดูแลมาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด ฯลฯ นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว กปภ.ยังได้ร่วมดำเนินโครงการ    "ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง    " ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กองทัพบก และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ ล่าสุด ได้ร่วมมือกับกรมทางหลวง ดำเนินโครงการ     "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง    "  เพื่อร่วมบำบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดย กปภ.จะให้การสนับสนุนน้ำประปาแก่หน่วยงานของกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน จนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย สำหรับโครงการดังกล่าวกำหนดจัดให้มีพิธีปล่อยรถน้ำและรถเครื่องจักรในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณสนามหน้ากรมทางหลวง กรุงเทพฯ

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.มุ่งหวังให้โครงการ   "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง  "  เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้ได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ซึ่ง กปภ.ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติเสมอมา

เลื่อนขึ้นข้างบน