รมว.มท. พร้อม รมช.มท. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รมว.มท. พร้อม รมช.มท. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ กปภ.


รมว.มท. พร้อม รมช.มท. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ กปภ.

    ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุพล ฟองงาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานบริการประชาชน ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ณ สำนักงานใหญ่ โดยมีนายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. คณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สโลแกน  น้ำประปาต้องพอเพียง เลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็ง  ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้เป็นสังคมคุณธรรม ซึ่งเน้นความโปร่งใส กระชับรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณในการให้บริการที่ดี รวมถึงการจัดทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเยาวชน และเพื่อสังคม มาโดยตลอด ได้แก่ โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โครงการน้ำประปาดื่มได้ โครงการจ่ายน้ำฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัย โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

    สำหรับข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคอีกเกือบ 10 ล้านคน ยังขาดโอกาสได้ใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้น มาจากการขาดแคลนงบประมาณเพื่อขยายการลงทุน ทั้งด้านการขยายกำลังผลิตให้ทันต่อการพัฒนา การวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำไปยังชนบทและพื้นที่ห่างไกล และการปรับเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำความยาวกว่า 70,000 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุใช้งานเกินกว่า 20 ปี ส่งผลให้เกิดสภาพท่อแตกรั่ว อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดข้างต้น สำนักงานประปาทุกสาขาก็เร่งซ่อมเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้น้ำโดยเร็วที่สุด

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ กปภ. ได้ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ Mega Project 5 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงขยาย ป.สงขลา-หาดใหญ่ โครงการปรับปรุงขยาย ป.เชียงใหม่ โครงการวางท่อส่งน้ำประปา ป.สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย โครงการวางท่อจ่ายน้ำดิบเขื่อนรัชประภา-ภูเก็ต และโครงการวางท่อน้ำดิบจากลุ่มน้ำบางประกง-อ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งหากทั้ง 5 โครงการแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน