กปภ.ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานช่วยภัยแล้งปี 51 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานช่วยภัยแล้งปี 51


กปภ.ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานช่วยภัยแล้งปี 51

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับมือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กฟภ. ปตท. กองทัพบก และ AIS  เปิดโครงการ  ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง  ประจำปี 2551 ณ ห้องรับรอง 212   213 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 15.00 น.โดย กปภ.จะสนับสนุนน้ำประปาให้กับโครงการฯ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

     นายชวลิต  สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นเหตุให้ประชาชนในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคได้รับความเดือดร้อน กปภ.ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนจะได้รับ จึงได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง อาทิ การขุดลอกแหล่งน้ำดิบ สำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ตรวจสอบดูแลมาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กองทัพบก และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ดำเนินโครงการ  ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง  ประจำปี 2551 โดย กปภ.จะให้การสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงเวลาดำเนินโครงการฯ ระหว่างเดือนมีนาคม   กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะจัดให้มีการแถลงข่าวและพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง 212   213 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ

     นายชวลิต  สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ  ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง  นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ กปภ.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ทั้งนี้ กปภ.มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

เลื่อนขึ้นข้างบน