ขยายกำหนดวัน เวลา การประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แ้ก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขยายกำหนดวัน เวลา การประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แ้ก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กปภ.


ขยายกำหนดวัน เวลา การประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แ้ก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.20-1/2551
เรื่อง ขยายกำหนดวัน เวลา การประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม แ้ก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
--------------------         ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเลขที่ กจห.20/2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 เรื่อง ประกาศราคางานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซี่งกำหนดเสนอราคาในวันที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 11.00-11.30 น. นั้น
         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความจำเป็นบางประการ จึงขอขยายกำหนดวัน เวลาเสนอราคาโครงการดังกล่าวออกไปอีก โดยจะแจ้งกำหนดเวลา เสนอราคาใหม่ให้ทราบในภาคหลัง
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2551

(นางพรรณพิลาส ไม้งาม)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารและการเงิน 1)
ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน