กปภ. เดินหน้าตรวจคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เดินหน้าตรวจคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน


กปภ. เดินหน้าตรวจคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าโครงการนำร่องตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการทั่วประเทศ ล่าสุด ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มภายในโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำดื่ม

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ กปภ.ได้จัดทำโครงการนำร่องตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาของ กปภ.ในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาเขต 1-10 อย่างน้อยเขตละ 1 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำดื่ม โดย กปภ.จะเก็บตัวอย่างน้ำดื่มที่ผ่านออกมาจากก๊อกตู้น้ำดื่ม ตู้แช่น้ำเย็น รวมทั้งจากก๊อกเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียน มาตรวจสอบวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ทั้งคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี โลหะหนัก และแบคทีเรีย หากพบความผิดปกติ กปภ.จะเข้าไปดำเนินการแก้ไข ล่าสุด กปภ.ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มภายในโรงเรียนเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อ.เมือง จ.ชลบุรี และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบว่า น้ำจากท่อน้ำประปาไม่มีสารตะกั่ว แต่น้ำจากตู้น้ำดื่มมีสารตะกั่วและโครเมียมสูงเกินมาตรฐาน กปภ.จึงเสนอแนะให้โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง งดใช้ตู้น้ำดื่มดังกล่าว และตรวจสอบว่าใช้ตะกั่วในการบัดกรีหรือไม่ ถ้าใช้ให้เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการบัดกรีหรือเปลี่ยนตู้น้ำดื่มใหม่ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนชลราษฎรอำรุงได้งดใช้ตู้น้ำดื่มที่มีปัญหา และเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการบัดกรีแล้ว ในส่วนของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชก็ได้งดใช้ตู้น้ำดื่มที่มีปัญหาเช่นกัน รวมทั้งทยอยจัดหาตู้น้ำดื่มใหม่ทดแทนตู้น้ำดื่มเดิม

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ตระหนักถึงคุณค่าของเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศว่า จะเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนภายในพื้นที่บริการทั่วประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของ กปภ. ที่มีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง กปภ.จะขยายผลไปดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน