รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

ประกาศกองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.
-----------------         ตามที่ กปภ. ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักธรณีวิทยา 4 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนิติกร 4  จำนวน 1 อัตรา นั้น

        บัดนี้ ได้ครบกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รวมทั้งรายชื่อผู้สิทธิสอบ (รายชื่อดูตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) ดังต่อไปนี้

    1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
    ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 8 มกราคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1221 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

    2. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
    2.1 ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ    
    2.2 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันที่สอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงตนในวันสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
    2.3 การสอบข้อเขียน
         2.3.1 ผู้สมัครสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที
         2.3.2 จะเรียกผู้สมัครสอบ เข้าสอบก่อนเวลาสอบ เวลา 20 นาที
         2.3.3 หากผู้สมัครสอบไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
         2.3.4 ให้ผู้สมัครสอบนั่งตามที่นั่งสอบ ตามที่กำหนด โดยตรวจสอบเลขที่นั่งสอบจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ หรือปิดประกาศหน้าห้องสอบ
         2.3.5 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์การเขียน ที่ใช้ในการสอบไปเอง
         2.3.6 ไม่นำตำรา หนังสือ บทความ ทุกชนิด เข้าห้องสอบ
         2.3.7 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบอย่างเคร่งครัด
         2.3.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบ และขณะที่สอบ ไม่พูด หรือติดต่อผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
         2.3.9 ห้ามคัดลอก และห้ามนำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบ
         2.3.10 เมื่อหมดเวลาทำข้อสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบ ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

    ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือยุติการสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจจะพิจารณางดการตรวจให้คะแนน


ประกาศ  ณ  วันที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ. 2550

(นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


เลื่อนขึ้นข้างบน