นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ กปภ.


นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ กปภ.

     พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานบริการประชาชนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ณ สำนักงานใหญ่ กปภ.                                                                                                                                         นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กปภ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างครบถ้วน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงและเกณฑ์ประเมินผลองค์กรของกระทรวงการคลัง ทั้งในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน ภายใต้สโลแกน   น้ำประปาต้องพอเพียง เลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควบคู่กับการรณรงค์สร้างสังคมคุณธรรมให้สอดรับกับแนวทางของรัฐบาล คือ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมาย  อยู่ดีมีสุข  ของประชาชนอันได้แก่ โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ โครงการ 1 เขต  1 สำนักงานประปาต้นแบบ โครงการน้ำประปาดื่มได้ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจ่ายน้ำฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัย โครงการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น                                                                                 นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในฐานะ รมว.มท. ที่กำกับดูแล กปภ. ได้มอบนโยบายให้ กปภ. เร่งขยายพื้นที่บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ  อยู่ดีมีสุข  ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่ง กปภ. ก็มีความพร้อมในแง่วิชาการและบุคลากรมืออาชีพ แต่ติดปัญหาเรื่องเงินลงทุนขยายงาน จึงได้นำเสนอข้อเท็จจริงที่พันธนาการ กปภ. มาร่วม 9 ปีแล้ว คือ การขายน้ำต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งการควบคุมราคาของรัฐบาลไว้นานเกินไปนั้น ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายงานของ กปภ. อย่างชัดเจนในปัจจุบัน และยังจะมีนัยสำคัญต่ออนาคต คือทำให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคอีก 47% ขาดโอกาสพื้นฐานในการอุปโภคบริโภคน้ำสะอาดอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน