ประกาศขยายเวลาการสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตฯที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศขยายเวลาการสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตฯที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค


ประกาศขยายเวลาการสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตฯที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กทส. 3/2550

เรื่อง ประกาศขยายเวลาการสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตฯ ที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
........................     ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของ กปภ. ตามประกาศ กปภ. ที่ กจห.064/2548 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 ที่ กทส. 1/2549 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ กทส.2/2549 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่ กทส. 1/2550 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 และที่ กทส.2/2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 รวม 5 ฉบับ จำนวน 45 ราย โดยมีอายุการขึ้นทะเบียนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 นั้น

     เนื่องจาก กปภ. กำลังปรับปรุงเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา ฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กปภ. จึงให้ผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาที่ขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ได้รับการขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2551

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550

นายชวลิต สารันต์

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน