กปภ. จัดสรรงบ 1,220 ล้านปรับปรุงระบบประปา 10 แห่งทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จัดสรรงบ 1,220 ล้านปรับปรุงระบบประปา 10 แห่งทั่วประเทศ


กปภ. จัดสรรงบ 1,220 ล้านปรับปรุงระบบประปา 10 แห่งทั่วประเทศ

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดสรรงบประมาณ 1,220 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างขยายปรับปรุงระบบประปาในสำนักงานประปา 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาบริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น โดยในปี 2551 จะเบิกจ่าย 530 ล้านบาท                                                                                                                                                                                         นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2551 กปภ. จะปรับปรุงขยายระบบประปาของสำนักงานประปาที่อยู่ในความดูแล อีก 10 โครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาบริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น โดยแบ่งเป็นสำนักงานประปาใน  ภาคเหนือ  1 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาแพร่ จ.แพร่  ภาคกลาง 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาหนองแค จ.สระบุรี และสำนักงานประปาท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  ภาคตะวันออก 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาบ้านฉาง  จ.ระยอง และสำนักงานประปาพนัสนิคม จ.ชลบุรี  ภาคใต้ 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานประปาสายบุรี จ.ปัตตานี สำนักงานประปาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาสะเดา จ.สงขลาและสำนักงานประปาสงขลา (เขตบริการ อ.สิงหนคร) จ.สงขลา ทั้ง 10 โครงการจะใช้เงินค่าก่อสร้างรวมประมาณ 1,220 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 1-2 ปี โดยในปี 2551 จะเบิกจ่าย 530 ล้านบาท การปรับปรุงขยายระบบประปาแต่ละแห่ง กปภ. ได้วางแผนให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ชุมชนทั้งด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงไปอีก 10 ปี ดังนั้น เมื่อการปรับปรุงขยายระบบประปาทั้ง 10 โครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการมีการขยายตัวเจริญเติบโตขึ้น นับเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งยังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บริการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย  

เลื่อนขึ้นข้างบน