สมาคมการประปาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาประจำปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาประจำปี


สมาคมการประปาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาประจำปี

    สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดสัมมนาทางวิชาการประจำปี ในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2550 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านประปาให้แก่มวลสมาชิก เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนา ในการทำงานต่อไป                                                                                                                                                    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 15   16 ตุลาคม 2550 สปปท. จะจัดสัมมนาทางวิชาการขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกซึ่งอยู่ในแวดวงการประปา ทั้งการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาต่างๆทั่วประเทศ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด มหาชน (อีสต์วอเตอร์) รวมถึงผู้สนใจทั่วไป โดยในการสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับข้อมูล เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เช่น การบรรยายเรื่อง ตามรอยกฎหมายน้ำของประเทศไทย   การจัดการน้ำสูญเสียของ กปน. และ กปภ.   การเสวนาหัวข้อวาระน้ำแห่งชาติ จะช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม และ น้ำเสียได้หรือไม่  นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน กรุงเทพฯ และโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี และ ศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis ของบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี           ดร.ประเสริฐ กล่าวสรุปว่า การสัมมนาและการศึกษาดูงานของ สปปท. ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในแวดวงน้ำ หรือ การประปา จะได้นำความรู้ไปประยุกต์กับการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้มีการพัฒนาดียิ่งๆขึ้นต่อไป  

เลื่อนขึ้นข้างบน