กปภ.จัดพิธีปฏิญาณตนผู้บริหาร ตอกย้ำเจตนารมณ์  ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.จัดพิธีปฏิญาณตนผู้บริหาร ตอกย้ำเจตนารมณ์  ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม


กปภ.จัดพิธีปฏิญาณตนผู้บริหาร ตอกย้ำเจตนารมณ์  ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม

     วันนี้ (1 ตุลาคม 2550) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดพิธีปฏิญาณตนของคณะผู้บริหารเพื่อเป็นนักบริหารที่ดี และเป็นบุคคลต้นแบบขององค์กร มุ่งสานต่อนโยบาย   ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม  ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน                                                                               นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา ได้ประกาศพันธสัญญา  ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม  กับพนักงานทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 และ กปภ.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กร นำมาซึ่งบรรยากาศการทำงานแห่งความสุข ตามความคาดหวังที่ว่าหากพนักงานมีความสุขใจแล้ว ย่อมถ่ายทอดความสุขนี้สู่ลูกค้าด้วย ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กปภ.ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ              "โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ            " ซึ่งเป็นการจัดทีมพนักงานออกให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนและลูกค้า ในพื้นที่รับผิดชอบ,              "โครงการตามหาคนคุณธรรม กปภ.            " เพื่อยกย่องและให้กำลังใจพนักงานที่เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม,   โครงการนักบริการมือทองสมองเพชร เพื่อเชิดชูนักบริการมืออาชีพ,   โครงการปลูกต้นกล้าคนดี เพื่ออบรมพนักงานให้ยึดมั่นในความดี ฯลฯ นอกจากนี้ กปภ.ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อกำหนดแนวทางให้มีการนำสู่ภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เป็นการสานต่อนโยบาย  ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม  ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน มีผู้บริหารเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีขององค์กร ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 กปภ.ได้จัดให้มีพิธีปฏิญาณตนเป็นนักบริหารที่ดี ณ บริเวณหน้าองค์พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล สำนักงานใหญ่ กปภ. โดยมีผู้ว่าการ กปภ.เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณตนร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง                                                                   นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าสังคมใดๆ ต้องเร่งสร้างบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันการแก้ปัญหาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้พนักงาน กปภ.ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตดี และสามารถส่งผ่านความสุขนั้นสู่ลูกค้า ซื่งสอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการลูกค้าแบบ             "เติมน้ำใจใส่น้ำประปา            " ที่ กปภ.ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

เลื่อนขึ้นข้างบน