กปภ. จัดตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของโรงเรียน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จัดตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของโรงเรียน


กปภ. จัดตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของโรงเรียน

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดทำโครงการนำร่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการทั่วประเทศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำดื่ม                                                                                                             นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนแล้วพบว่า น้ำที่ผ่านออกมาจากก๊อกตู้น้ำดื่ม ตู้แช่น้ำเย็น รวมทั้งจากก๊อกของเครื่องกรองน้ำ เป็นน้ำที่ไม่ปลอดภัยต่อการดื่ม เนื่องจากมีสารปนเปื้อน เช่น เชื้อโรค สารโลหะหนัก และสารตะกั่วนั้น กปภ. ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการนำร่องตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำดื่ม โดยมอบหมายให้สำนักงานประปาเขต 1-10 เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากโรงเรียนในพื้นที่บริการอย่างน้อยเขตละ 1 โรงเรียน นำมาตรวจสอบวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ทั้งคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมี โลหะหนัก และแบคทีเรีย หากพบความผิดปกติ กปภ. จะเข้าไปดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ แห่งแรกที่ กปภ. เข้าไปตรวจวิเคราะห์แล้ว คือ โรงเรียนวัดหนองปลิง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผลการตรวจสอบน้ำประปาทั้งที่ผ่านตรงออกมาจากก๊อกน้ำและผ่านออกมาจากเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียนพบว่า น้ำดื่มของโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป                                                                                                                                               นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ตระหนักถึงคุณค่าของเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศว่า จะเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงได้จัดทำโครงการนำร่องตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนภายในพื้นที่บริการทั่วประเทศ เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่มีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเจตนารมณ์ให้ทุกพื้นที่บริการมีน้ำประปาอย่างพอเพียง และสามารถเลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็ง

เลื่อนขึ้นข้างบน