มท.2 ให้ กปภ. เดินหน้าขยายผล  โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

มท.2 ให้ กปภ. เดินหน้าขยายผล  โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ


มท.2 ให้ กปภ. เดินหน้าขยายผล  โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองนโยบาย มท.2 มุ่งสานต่อแนวคิด  เติมน้ำใจใส่น้ำประปา  โดยจัดพิธีเปิด  โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ  ของสำนักงานประปาในสังกัดสำนักงานประปาเขต 5 ในวันที่ 14 กันยายน 2550 หวังช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลรักษาระบบประปา และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง                                                                                                                 นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันนอกจากสำนักงานประปาในสังกัด กปภ. จะมีภารกิจหลักในการให้บริการน้ำประปาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้ว กปภ.ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ยังมีภารกิจในการจัด  โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้สำนักงานประปาทั้ง 228 แห่งทั่วประเทศ จัดทีมบริการ ทีมค้นหาน้ำสูญเสีย และทีมซ่อมบำรุง ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิคค่าแรงและในกรณีที่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายลูกค้าจะจ่ายเพียงค่าอุปกรณ์เท่านั้น ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า พร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปาให้แก่ลูกค้าและประชาชน ล่าสุด สำนักงานประปาเขต 5 ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานประปา 19 แห่งในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้จัดพิธีเปิด  โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ  ของสำนักงานประปาในสังกัดในวันที่ 14 กันยายน 2550 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีปล่อยขบวนรถบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในบริเวณพิธีเปิดงานด้วย                                                                             นายบัญญัติ จันทน์เสนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กปภ.มีเป้าหมายที่จะขยายผล  โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ  ไปสู่พื้นที่บริการของสำนักงานประปาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับลูกค้า ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรที่มีให้แก่กัน ตามแนวคิด  เติมน้ำใจใส่น้ำประปา  อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำมาปรับปรุงงานบริการให้ถูกใจลูกค้ายิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน