ป.วิเชียรบุรี ทุ่มงบเกือบ 50 ล้าน ป้องกันปัญหาขาดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.วิเชียรบุรี ทุ่มงบเกือบ 50 ล้าน ป้องกันปัญหาขาดน้ำ


ป.วิเชียรบุรี ทุ่มงบเกือบ 50 ล้าน ป้องกันปัญหาขาดน้ำ

    สำนักงานประปาวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ทุ่มงบประมาณเกือบ 50 ล้านบาท ป้องกันปัญหาขาดแคลน  น้ำดิบและลดปัญหาน้ำสูญเสีย พร้อมขยายเขตให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี                                                                                                                        นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักมีน้อย ทำให้ที่ผ่านมาต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา นอกจากนั้นยังประสบปัญหาท่อแตกรั่วเป็นประจำ จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมแซมเส้นท่อประปา กปภ.ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบการจัดหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 50 ล้านบาท เพื่อขุดสระพักน้ำดิบสำรอง ณ สถานีผลิตน้ำวิเชียรบุรี และสถานีผลิตน้ำอำเภอศรีเทพ เพื่อกักเก็บน้ำดิบใช้ในการผลิตน้ำประปาตลอดปี และเพื่อปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำบริเวณถนนบุศราคัม ถนนมรกตวิเชียรบุรี และถนนสระบุรี-หล่มสัก สำหรับการลดปัญหาเรื่องน้ำสูญเสียจากเส้นท่อที่มีการแตกรั่วบ่อย ทั้งนี้ จะช่วยให้ระบบจ่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี เทศบาลตำบลพุเตย และ อบต.พุขาม มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น         นอกจากนี้ กปภ.ยังได้ดำเนินงานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 10 และบ้านเสลิน พัฒนา หมู่ที่ 12 ไป อ.วิเชียรบุรี เพื่อขยายเขตพื้นที่การให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลวิเชียรบุรีที่ยังไม่ได้รับบริการน้ำประปา คาดว่าทุกโครงการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2550 พร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวก เพียงพอ และทั่วถึง

เลื่อนขึ้นข้างบน