ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.


ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กจห. 46/2550
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค
----------------------------------         ตามประกาศที่ กจห.09/2550 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 รับสมัครผู้รับจ้าง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค
         บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาผู้รับจ้างที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 เสร็จแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ดังนี้

         1. ผู้รับจ้างชั้นที่ 1           จำนวน 25 ราย
         2. ผู้รับจ้างชั้นที่ 2           จำนวน 26 ราย
         3. ผู้รับจ้างชั้นที่ 3           จำนวน 48 ราย
         4. ผู้รับจ้างชั้นที่ 4           จำนวน 62 ราย
         5. ผู้รับจ้างชั้นที่ 5           จำนวน 28 ราย
         6. ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน  จำนวน  9 ราย
                                            รวม  198 ราย

รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2550 แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ กปภ.ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างใหม่
         สำหรับผู้รับจ้างยื่นเอกสารภายหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 การประปาส่วนภูมิภาคจะพิจารณาผลและประกาศรายชื่อเพิ่มเติมในคราวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550

(นายชวลิต สารันต์)
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน