กปภ. เตรียมสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลเพิ่มที่เกาะสมุย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เตรียมสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลเพิ่มที่เกาะสมุย


กปภ. เตรียมสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลเพิ่มที่เกาะสมุย

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (R.O.) ขนาด 2,400 ลบ.ม./วัน เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งที่บริเวณพรุกระจูด อ.เกาะสมุย เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วนโครงการ (R.O.) ที่เกาะพะงันขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2551                  นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่บริการของสำนักงานประปาเกาะสมุย ด้วยการปรับปรุงขยายแหล่งเก็บน้ำดิบสำรอง คือ อ่างเก็บน้ำพรุหน้าเมือง และอ่างเก็บน้ำพรุกระจูด ให้สามารถกักเก็บน้ำดิบได้มากขึ้น ควบคู่กับการมอบให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EAST WATER เข้ามาลงทุนก่อสร้างระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (R.O.) ขนาดกำลังผลิต 2,500 ลบ.ม./วัน โดย กปภ. เริ่มรับซื้อน้ำจืดที่บริษัทฯ ผลิตมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 ทำให้ปัจจุบันประชาชนและผู้ประกอบการบนเกาะสมุยมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ล่าสุดจากการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น มีการคาดการณ์ว่า ปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาของชุมชนเมืองและผู้ใช้น้ำจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ กปภ. จึงได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2551 จำนวน 133 ล้านบาท ให้สำนักงานประปาเกาะสมุยก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (R.O.) อีกแห่ง ขนาดกำลังผลิต 2,400 ลบ.ม./วัน เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำบริเวณบ้านบางขาม บ้านบางปอ และ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (R.O.) นี้แล้วเสร็จ ความสามารถในการสำรองและเก็บกักน้ำดิบของสำนักงานประปาเกาะสมุยจะรองรับได้จนถึงปี 2555          นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (R.O.) ขนาดกำลังผลิต 2,400 ลบ.ม/วัน ที่เกาะพะงัน ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2551 ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยังเกาะพะงันมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

เลื่อนขึ้นข้างบน