รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4
ตามที่ ได้มีประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4  

และประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 เรียงลำดับจาก

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมรอบสุดท้ายสูงสุดลงมาตามลำดับ ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รวมจำนวน 5 ราย

            ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ หากมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่ายกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นด้วย  คือ
1.  ผู้นั้นได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกได้
2.  ผู้นั้นขอสละสิทธิการบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกได้
3.  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุภายในกำหนดเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีหนังสือเรียกให้มารายงานตัว
4.  ผู้นั้นมีเหตุอันไม่อาจจะเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุ
5.  บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศ
           กปภ.จะเรียกบรรจุครั้งแรก  จำนวน 1 ราย  ภายในเดือนพฤษภาคม 2550  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้
   
               

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน พ.ศ. 2550


    (นายชวลิต  สารันต์)
      ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค  เลื่อนขึ้นข้างบน