กปภ. จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ" ปีที่ 6 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ" ปีที่ 6


กปภ. จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ" ปีที่ 6

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนับสนุนเยาวชนเรียนรู้คุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำและน้ำประปา รวมทั้งใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ ด้วยการจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ" ขึ้นเป็นปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 - 28 เมษายน 2550

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า นับเป็นปีที่ 6 แล้วที่ กปภ.จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ รู้คุณค่า และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการใช้ทรัพยากรน้ำ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้ถึงคุณค่าของน้ำที่มีความสำคัญต่อชีวิต ซึ่งนับวันจะขาดแคลนมากขึ้น ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมานั้น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ กปภ.จึงกำหนดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยรวมใจรักน้ำขึ้นอีกเป็นปีที่ 6 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2550 ที่กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ขอนแก่น และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2550 ที่กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 เชียงใหม่ โดยจะเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 10 - 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมของค่าย รุ่นละ 40 คน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของค่ายเน้นความหลากหลาย ซึ่งมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำ กระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ประกอบด้วย เกมส์ เพลง การเรียนรู้ทางวิชาการ และทัศนศึกษา ซึ่งล้วนมุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างถูกต้อง

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทน "รักษ์น้ำ" ของชาติต่อไป รวมทั้งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน