รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
     เป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักนิเทศสัมพันธ์ 4
-----------------         ตามที่ กปภ. ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2550 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งนักนิเทศสัมพันธ์ 4 สังกัดสำนักงานประปาเขต 8 (จังหวัดอุบลราชธานี)  จำนวน 1 อัตรา และสำนักงานประปาเขต 10 (จังหวัดนครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา โดย กปภ. กำหนดการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 นั้น
         
        บัดนี้ ได้ครบกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้เข้ารับการสอบข้อเขียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 โดยเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. หากผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนมาภายหลังจากเริ่มสอบ 30 นาที จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

    ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกนำอุปกรณ์เครื่องเขียน และบัตรประจำตัวผู้สอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน มาพร้อมด้วย


ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เมษายน  พ.ศ. 2550

(นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่รายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายละเอียดตาม File แนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน