มท.1 มอบนโยบายแก่ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

มท.1 มอบนโยบายแก่ กปภ.


มท.1 มอบนโยบายแก่ กปภ.

    นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยพอใจผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ย้ำให้ กปภ.ปรับปรุงขยายพื้นที่บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น พร้อมเสนอแนวคิดบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

    วันนี้ (19 เมษายน 2550) นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการกำกับดูแล กปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้กล่าวว่า การที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้แก้ไข พ.ร.บ. กปภ. พ.ศ.2522 ให้มีความคล่องตัวและมีอิสระในการดำเนินงานบริการประชาชนมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับอัตราค่าน้ำตามต้นทุนที่แท้จริงเช่นเดียวกันกับรัฐวิสาหกิจประเภทเดียวกันคือ การประปานครหลวง (กปน.) ที่สามารถปรับอัตราค่าน้ำให้สะท้อนต้นทุนตั้งแต่ปี 2535 นั้น กปภ.จะต้องขยายพื้นที่บริการให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอย่างมากในเรื่องของน้ำ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง สภาพปัญหาเช่นนี้จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หาก กปภ.ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัท Northeast Water เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังเช่นกรณีตั้งบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก ก็จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

    สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ขอชมเชยว่า กปภ.เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่น่าพอใจ เนื่องจากได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านการลงทุน และด้านการให้บริการลูกค้า การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัติงานถือว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ กปภ.อย่างยิ่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ กปภ. และจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนด้วย ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายมุ่งปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนสูงสุดเป็นหลัก โดยพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของ กปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน